Sunds Jagtforening
Hundetræning starter igen onsdag d 12/8 kl 19,00

Kommende Arrangementer
30-09-2020
hundetræning kl 19,00
17-10-2020
drivjagt i kommuneskoven kl 13 jagtleder Stefan knudsen 21791661 / Martin Jensen 26258070 husk tilmelding med hund
15-11-2020
drivjagt i kommuneskoven kl 10 jagtleder Orla Elkjær 24596101 / Poul-Erik Elkær 40442905 husk tilmelding af hund
19-12-2020
drivjagt i kommuneskoven kl 13 jagtleder Lasse Hansen 22632545/Henning Skytte 27244066 husk tilmelding af hund
10-01-2021
(Gule ærter) drivjagt i kommuneskoven kl 10 jagtleder Stefan Knudsen 21791661/Henning Skytte 27244066 husk tilmelding med hund og til gule ærter

Vedtægter


1.0 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Sunds Jagtforening.
1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune.
1.3 Nærværende vedtægter afløser loven vedtaget på den konstituerende general-
forsamling i Sunds, d. 6. jan. 1932 og senest d. 21. jan. 1999.

2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bind-
ende for foreningen og går forud for disse vedtægter.
2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3.0 Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og 
fremme disses interesser i tilslutning til DJ´s formål.

4.0 Optagelse

4.1 Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person. 

5.0 Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med én måneds skriftlig varsel til udgangen 
af december.
5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nær-
mere af bestyrelsen fastsatte regler.
5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ´s 
vedtægter § 36-41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed god-
kendes af DJ´s hovedbestyrelse.
5.4 Medlemsskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6.0 Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent.
6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-,
junior- og seniormedlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelser om for-
faldstid m.v.
6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7.0 Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender
7.2 Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i januar måned. Forslag der 
ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 10 dage
før generalforsamlingens afholdelse.
7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling skal ske i DJ´s medlemsblad el-
ler ved skriftligt indkaldelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens samt udvalgenes beretning.
3. Kasserens beretning og fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne foreslag.
5. Valg af:
a. 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer.
b. 1 suppleant.
c. 1 af 2 revisorer.
d. Skydebanekordinator.
e. 1 repræsentant til Herning Jagtcenter.
f. 1 suppleant til Herning Jagtcenter.
6. Eventuelt.

8.0 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder
det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig over for bestyrel-
sen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Efter at
skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen afholde ek-
straordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse med angi-
velse af dagsorden skal ske skriftlig til medlemmerne med mindst 1 uges var-
sel.

9.0 Afstemning

9.1 Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlem- mer.
9.2 Hvert medlem har én stemme.
9.3 Afstemmingen sker skriftlig, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis et med-
lem begærer skriftlig afstemning.
9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.5 Beslutningen vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet
fremgår af disse vedtægter.
9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige
tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10.0 Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledel-
se af foreningen.
10.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
10.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv.
10.5 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 2 medlemmer af 
bestyrelsen begærer det.
10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til 
stede.
10.7 Hvert medlem af bestyrelsen her én stemme.
10.8 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemme-
lighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

11.0 Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden i forening med 
et andet bestyrelsesmedlem.
11.2 Meddeld af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kasse- ren.

12.0 Formue og regnskab

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre
værdipapirer.
12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

13.0 Revision

13.1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, reviderer regnskabet og
påtegner dette.
13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14.0 Sammenslutning

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlem-
mers stemme vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger
under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsæt-
tende, fælles lokalforening.

15.0 Opløsning

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlem-
mers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes
med mindst én og højest to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen oplø- ses.
15.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - for-
valtes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens
område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye
lokalforening.
I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, der skal an-
vende den til naturbevarende formål.

16.0 Ikrafttræden

16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling d. 21. jan. 1999, træ-
der i kraft, når de er godkendt af DJ.


Jens Vestergård - Erik Smed Nielsen - Jesper Lauridsen - Gert Jensen -
Poul-Erik ElkjærGodkendt af DJ´s hovedbestyrelse den 1999
Image